Jesteś tu: Strona główna Praca Artykuł

Świadczenia socjalne - komu przysługują?

Dodano: 19 grudnia 2008, 16:00 Autor:

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają charakter uznaniowy. Pracownik nie może rościć sobie do nich prawa.
Każdy pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenia z funduszu, ale nie każdy takie świadczenie może otrzymać.

Każdy pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenia z funduszu, ale nie każdy takie świadczenie może otrzymać. (fot. fot. sxc)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy pracodawca zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994r., jeżeli zatrudnia na dzień 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pieniędzmi ZFŚS administruje pracodawca i może je przeznaczyć na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz:
> różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego;
> działalności kulturalno-oświatowej;
> sportowo-rekreacyjnej;
> udzielania pomocy rzeczowej;
> pomocy finansowej zwrotnej i bezzwrotnej na cele mieszkaniowe;

Pracodawca, każdego roku na wydzielony rachunek bankowy wpłaca określoną kwotę. Fundusz tworzą wpłaty obowiązkowe w przeliczeniu na przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników (odpis podstawowy) oraz dodatkowo o kwotę nieobowiązkową (z odpisu nieobowiązkowego uznaniowego) w przeliczeniu na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną u danego pracodawcy.

Kwoty funduszu zwiększają także m. in.: wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, odsetki od pieniędzy funduszu oraz darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych; Pieniądze funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny.

Kto może korzystać z pieniędzy funduszu?

> pracownicy - zatrudnieni na umowę o pracę - bez względu na wymiar czasu pracy, czy rodzaj zawartej umowy o pracę, tj.: na czas określony, nieokreślony, zastępstwo, okres próbny; na urlopach wychowawczych, na urlopach bezpłatnych;

> członkowie rodziny pracowników- współmałżonkowie, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo do lat 18, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, a jeżeli kształcą się w szkole - do ukończenia nauki lub bez względu na wiek, jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe, a nawet członkowie rodziny po zmarłym pracowniku - jeżeli byli na jego utrzymaniu.

> emeryci i renciści, którzy byli pracownikami zakładu pracy;

Pracownik, który jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę jest również uprawniony do korzystania z pomocy z funduszu, jeśli spełnia przyjęte w firmie kryteria socjalne.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę u kilku pracodawców może korzystać z funduszu u każdego z nich.

Zasady i kryteria przyznawania świadczeń

Zasady wykorzystywania pieniędzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym podział ich na poszczególne cele i rodzaje działalności ustala pracodawca w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w uzgodnieniu z organizacją związkową działającą w jego zakładzie pracy.

Złożone przez pracowników wnioski o świadczenie są rozpatrywane indywidualnie w oparciu o przyjęte kryteria socjalne tzn. po przeanalizowaniu każdorazowo:
> sytuacji życiowej;
> sytuacji rodzinnej;
> sytuacji materialnej;
> sytuacji mieszkaniowej dodatkowo w przypadku ubiegania się o świadczenie dot. pomocy mieszkaniowej;

To ustawowe kryterium w praktyce oznacza tyle, że im sytuacja danej osoby uprawnionej do korzystania z pomocy socjalnej jest gorsza, tym wyższe powinna ona otrzymać świadczenie. Zasada ta wyklucza przyznawanie jakichkolwiek świadczeń z funduszu w jednakowej wysokości wszystkim uprawnionym pracownikom.

Ich sytuacje bytowe są bowiem zupełnie różne, a działalność socjalna nie jest jednoznaczna z udzielaniem dodatków do wynagrodzeń czy emerytur. Świadczenia socjalne nie są świadczeniami należnymi.

W pierwszej kolejności pomoc z funduszu powinna być udzielana pracownikom:
> dotkniętym zdarzeniami losowymi;
> długotrwałą chorobą;
> śmiercią najbliższych członków rodziny;
> znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
> samotnie wychowującym dzieci;
> wychowującym dzieci wymagające specjalnej opieki i leczenia;

Każdy pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenia z funduszu, ale nie każdy takie świadczenie może otrzymać. Każdy z pracowników, który dobrowolnie złoży wniosek o świadczenie zobowiązany jest podporządkować się ustalonym zasadom wynikającym z przepisów prawa i założeń regulaminu.

Świadczenia mają charakter uznaniowy, a nie roszczeniowy. W przypadku odmowy świadczenia lub przyznania świadczenia niższego niż wysokość określona w tabelach stanowiących załączniki do regulaminu, pracownik nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

Odmowa przyznania świadczenia lub przyznania go w niższej wysokości, nie wymaga od pracodawcy dodatkowego wyjaśnienia na piśmie.

Pomoc materialna rzeczowa lub finansowa

Pomoc, w tym pomoc bezzwrotna, może być udzielana w formie:
> zapomogi - w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną pracownika - przydzielana może być nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach szczególnych częściej niż raz w roku. Zapomogi udziela się na wniosek pracownika lub na wniosek złożony w jego imieniu przez przełożonego lub przez związki zawodowe.

> zapomogi losowe - w związku ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny - przydzielana może być nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach szczególnych częściej niż raz w roku. Zapomogi udziela się na wniosek pracownika lub na wniosek złożony w jego imieniu przez przełożonego lub przez związki zawodowe.

> Za zdarzenie losowe - indywidualne - można uznać: kradzież, pożar, zalanie, wypadek.

Wielu pracodawców z pieniędzy funduszu udziela pracownikom pomocy finansowej w związku ze zwiększonymi wydatkami rodziny pracownika w okresie świąt. O udzieleniu takiej pomocy wnioskuje najczęściej pracodawca lub związki zawodowe. Coraz częściej pomoc ta przyjmuje formę bonów towarowych.

Bony towarowe

Można uznać za udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej, jedynie w przypadku gdy pracodawca w regulaminie zamieści zapis, że np. "uprawnionym będą wydawane w okresie świąt bony towarowe o różnych nominałach a wartość ich uzależniona będzie od sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej danego pracownika".

Kwota, bez względu na jej wysokość przekazana w formie bonów będzie stanowiła przychód pracownika, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy, natomiast nie będzie podlegała "oskładkowaniu" na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczeniami rzeczowymi są np. paczki, podręczniki szkolne.

Małżeństwa w zakładzie pracy i paczki dla dzieci

Kwestia ta również powinna być uregulowana w regulaminie ZFŚS. Jeśli będzie w nim sformułowanie, że "paczka należy się na każde dziecko", wówczas oboje uprawnieni rodzice otrzymają każde z nich na każde z dzieci paczkę.

Jeśli będzie w regulaminie zapis, że "paczki przydziela się "ogólnie" na dzieci", wówczas bez względu na ilość posiadanych dzieci otrzymają po jednej paczce.

Dodatkowo może być w regulaminie ograniczenie, że małżonkowie będą otrzymywać paczki dla dzieci naprzemiennie co drugi rok.

Czytaj więcej o:
  • praca
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
  • Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  • forum.nto.pl
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!

Uczestniczysz w szkoleniach, by podnieść swoje kwalifikacje?

wyniki głosowania
Liczba głosów: 85.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 77 44 32 500

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

nto jest częścią grupy Polska Press
Pro Media sp. z o.o. w Opolu zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.nto.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Pro Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Pro-Media Sp. z o.o. w Opolu. 2001-2015.