Jesteś tu: Strona główna Reklama

Drobne przez SMS

Wyślij z "komórki" drobne do NTO

Ogłoszenia drobne SMS-em teraz jeszcze łatwiej!

1. Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS-a z treścią ogłoszenia. Zacznij od podania prefiksu złożonego z nazwy naszej gazety, czyli nto i numeru rubryki, w której ma się znaleźć ogłoszenie, np. 01, a dalej - po spacji - jego treść.

2. Prefiks musi być wpisany dokładnie jak w wykazie poniżej i oddzielony spacją od treści ogłoszenia – jest to warunek konieczny przyjęcia ogłoszenia przez system;
- max liczba znaków razem z prefiksem, znakami interpunkcyjnymi i spacjami w obrębie jednego SMS-a wynosi 160;
- treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ż,ź);

3. Jeśli zamawiasz ogłoszenie do wydania zwykłego (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub sobota), wyślij SMS-a z treścią ogłoszenia pod numer 7955. Koszt SMS-a to 11,07 zł (9 zł + VAT 23%)

4. Jeśli zamawiasz ogłoszenie do wydania piątkowego, wyślij SMS-a z treścią ogłoszenia pod numer 91955. Koszt SMS-a to 23,37 zł (19 zł + VAT 23%)

Przykładowa całość powinna wyglądać tak: nto.01 (spacja) Kupie samochód, tel. 123456

5. Otrzymasz najpierw potwierdzenie otrzymania przez nas SMS-a i prośbę, aby oczekiwać na jego akceptację. Kolejnym SMS-em (po przeanalizowaniu przez nas ogłoszenia) otrzymasz potwierdzenie przyjęcia ogłoszenia do publikacji.

6. Twoje ogłoszenie znajdzie się w "NTO" nie później niż za 2 dni robocze od momentu otrzymania SMS-a z potwierdzeniem przyjęcia ogłoszenia do publikacji; na ogłoszenia do wydania piątkowego czekamy do środy do godz. 16.00;

W razie problemów zadzwoń pod numer 77 44-32-526.

Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny jest na stronie internetowej www.nto.pl.

Kody rubryk ogłoszeń drobnych "NTO"

nto.01 motoryzacja kupię
nto.02 motoryzacja sprzedam
nto.03 motoryzacja usługi
nto.04 nieruchomości kupię
nto.05 nieruchomości sprzedam
nto.06 nieruchomości wynajmę
nto.07 nieruchomości zamienię
nto.08 sprzedaż
nto.09 kupno
nto.10 turystyka
nto.11 zguby
nto.12 zwierzęta i rośliny
nto.13 rolnictwo
nto.14 taxi
nto.15 handel i biznes
nto.16 budownictwo
nto.17 nauka
nto.18 serdeczności
nto.19 transport
nto.20 usługi
nto.21 zdrowie
nto.22 praca zatrudnię w kraju
nto.23 praca szukam

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS


I. Postanowienia wstępne:
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
1. Wydawnictwo - Pro Media Sp. z o.o, Opole, ul. Powstańców Śl. 9
2. Ogłoszeniodawca - podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Wiadomości SMS i zamieścić Ogłoszenie wysyłając SMS na numer 7955 lub 91955; Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia;
3. Dziennik - dziennik "Nowa Trybuna Opolska" lub jego dodatki;
4. Usługa - usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem Wiadomości SMS;
5. Regulamin - niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS;
6. Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa o podwyższonej płatności wysyłana przez Ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM dowolnej sieci, służąca do przekazywania treści Ogłoszenia;
7. Numer SMS - numer przeznaczony do korzystania z Usługi;
8. Ogłoszenie - informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Wiadomości SMS na Numer SMS, o następujących parametrach:
a. długość maksymalnie 160 znaków łącznie z prefiksem (duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne, odstępy między wyrazami),
b. napisana w języku polskim, bez użycia polskich znaków
c. format: nto.01 (01,02,03,04 ... 99) (tekst Ogłoszenia)
9. Prefiks - jeden z formatów podawanych przez Wydawnictwo w Dzienniku, umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem;
10. Organizator usługi – M2A Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18.
2. Serwis działa od dnia 01.08.2011 r. do odwołania.
3. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.


II. Zasady korzystania z serwisu:
1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Dzienniku na wydanie zwykłe (publikacja w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek bądź w sobotę) następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na numer 7955 z określonym prefiksem ( w zależności od rubryki) określonym w umowie z Organizatorem usługi wg wzoru:
- nto.(numer rubryki) treść ogłoszenia
3. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Dzienniku na wydanie piątkowe następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na numer 91955 z określonym prefiksem ( w zależności od rubryki) określonym w umowie z Organizatorem usługi wg wzoru:
- nto.(numer rubryki) treść ogłoszenia
4. Prefiksy razem nazwami rubryk, w których można zamieszczać ogłoszenia, będą publikowane w ofertach handlowych na łamach Dziennika oraz na stronie internetowej Wydawnictwa. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia, gdy:
a. jego treści nie można przyporządkować do żadnej z podanych rubryk,
b. jego treść jest niezgodna z obowiązującym prawem , dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego albo gdy treść ogłoszenia jest sprzeczna z interesami Wydawcy,
c. podany w Ogłoszeniu nadesłanym przez Ogłoszeniodawcę prefiks jest błędny – niezgodny z formatem nto.01(spacja)treść ogłoszenia
5. Wysłanie Wiadomości SMS pod numery 7955 lub 91955 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad.
6. Z chwilą otrzymania przez Wydawcę SMS-a następuje zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Wydawnictwem o zamieszczenie ogłoszenia na łamach Dziennika.
7. Po otrzymaniu przez Wydawnictwo Wiadomości SMS, system wysyła Ogłoszeniodawcy zwrotne Wiadomości SMS:
a. "Dziękujemy za przesłanie ogłoszenia, poinformujemy cię o jego statusie”;
oraz
b. "Treść ogłoszenia została zaakceptowana. Ukaże się w najbliższym możliwym
terminie” - po zatwierdzeniu ogłoszenia przez Wydawcę
lub
c. "Ogłoszenie zostało odrzucone – nie spełnia warunków określonych w regulaminie”, jeżeli Wydawca stwierdzi naruszenie niniejszego Regulaminu.
8. Pozytywnie zweryfikowane przez Wydawnictwo Ogłoszenie jest jednorazowo publikowane w Dzienniku w terminie do 7 dni od daty otrzymania Wiadomości SMS. Opublikowane Ogłoszenia (wszystkie lub wybrane) zamieszczane są równocześnie na stronie internetowej www.nto.pl i innych stronach, z właścicielami których Wydawnictwo ma podpisane umowy o współpracy w tym zakresie.
9. Cena za wysłanie Wiadomości SMS pod nr 7955 z treścią ogłoszenia wynosi dla wszystkich Ogłoszeniodawców 9,00 PLN +VAT 23%. Cena pobierana jest przez operatora sieci komórkowej, do której należy numer telefonu, z którego wysłano Ogłoszenie.
10. Cena za wysłanie Wiadomości SMS pod nr 91955 z treścią ogłoszenia wynosi dla wszystkich Ogłoszeniodawców 19,00 PLN +VAT 23%. Cena pobierana jest przez operatora sieci komórkowej, do której należy numer telefonu, z którego wysłano Ogłoszenie.
11. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszeń w rubryce Praca (praca w kraju, praca szukam), jeśli:
a. nasuwają przypuszczenie, że dotyczą ofert pracy agencji towarzyskich,
b. dotyczą ofert pracy za granicą,
c. treść nie precyzuje stanowiska i wymaganych kwalifikacji sugerując charakter
towarzyski (np. "zatrudnię panie…', "atrakcyjna szuka pracy…”, "opiekunka szuka
pracy…”).
12. W razie odmowy publikacji ogłoszenia z powodów określonych w pkt. II ust. 4 oraz 11, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny SMS-a, o której mowa w pkt. II ust. 9 oraz 10.
13. Każdy podmiot, który prześle Wiadomość SMS, wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa SMS-ów z ofertami Biura Reklamy, zapowiedziami tekstów i działań promocyjnych Wydawcy.
14. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
15. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
16. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi,
b. nie przekazanie Wydawnictwu SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej lub Organizatora usługi,
c. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
d. korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawnictwa.


III. Reklamacje:

1. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie w terminie 3 dni od daty publikacji ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji pod adres: Pro Media Sp. z o.o, Biuro Reklamy, ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS-a, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji.
3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wydawnictwo zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu Dziennika po dacie uwzględnienia reklamacji.
5. Decyzja Wydawnictwa uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.


IV. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Opolu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest ogólnodostępny w Biurze Reklamy Wydawnictwa w Opolu oraz na stronach internetowych www.nto.pl
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 77 44 32 500

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

nto jest częścią grupy Media Regionalne

Pro Media sp. z o.o. w Opolu zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.nto.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Pro Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Polityka dotycząca plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Pro-Media Sp. z o.o. w Opolu. 2001-2014.