Jesteś tu: Strona główna Reklama

Drobne przez SMS

Wyślij z "komórki" drobne do NTO

Wyślij z "komórki" drobne do NTO
Ogłoszenia drobne SMS-em teraz jeszcze łatwiej!

1. Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS-a z treścią ogłoszenia. Zacznij od podania prefiksu nto, po spacji wpisz treść ogłoszenia.

2. Prefiks musi być oddzielony spacją od treści ogłoszenia – jest to warunek konieczny przyjęcia ogłoszenia przez system;
- max liczba znaków razem z prefiksem, znakami interpunkcyjnymi i spacjami w obrębie jednego SMS-a wynosi 160;
- treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ż,ź);

3. Jeśli zamawiasz ogłoszenie do wydania zwykłego (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub sobota), wyślij SMS-a z treścią ogłoszenia pod numer 7955. Koszt SMS-a to 11,07 zł (9 zł + VAT 23%)

4. Jeśli zamawiasz ogłoszenie do wydania piątkowego, wyślij SMS-a z treścią ogłoszenia pod numer 91955. Koszt SMS-a to 23,37 zł (19 zł + VAT 23%)

Przykładowa całość powinna wyglądać tak: nto (spacja) Kupie samochód, tel. 123456

5. Otrzymasz najpierw potwierdzenie otrzymania przez nas SMS-a:
Dziękujemy za przeslanie ogloszenia, poinformujemy Cie o jego statusie. Kod ogłoszenia to _k_. Kolejnym SMS-em (po przeanalizowaniu przez nas ogłoszenia) otrzymasz potwierdzenie przyjęcia ogłoszenia do publikacji lub informację o jego odrzuceniu.

6. Twoje ogłoszenie znajdzie się w "NTO" nie później niż za 2 dni robocze od momentu otrzymania SMS-a z potwierdzeniem przyjęcia ogłoszenia do publikacji; na ogłoszenia do wydania piątkowego czekamy do środy do godz. 13.00;

W razie problemów zadzwoń pod numer 77 44-32-526.

Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS dostępny jest na stronie internetowej www.nto.pl.

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS

I. Postanowienia wstępne:
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
1. Wydawnictwo - Pro Media Sp. z o.o, Opole, ul. Powstańców Śl. 9
2. Ogłoszeniodawca - podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Wiadomości SMS i zamieścić Ogłoszenie wysyłając SMS na numer 7955 lub 91955; Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia;
3. Dziennik - dziennik "Nowa Trybuna Opolska" lub jego dodatki;
4. Usługa - usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem Wiadomości SMS;
5. Regulamin - niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS;
6. Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa o podwyższonej płatności wysyłana przez Ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM dowolnej sieci, służąca do przekazywania treści Ogłoszenia;
7. Numer SMS - numer przeznaczony do korzystania z Usługi;
8. Ogłoszenie - informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Wiadomości SMS na Numer SMS, o następujących parametrach:
a. długość maksymalnie 160 znaków łącznie z prefiksem (duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne, odstępy między wyrazami),
b. napisana w języku polskim, bez użycia polskich znaków
c. format: nto(spacja)treść ogłoszenia
9. Prefiks - format podany przez Wydawnictwo w Dzienniku, umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem;
10. Organizator usługi – Gratka Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Połęże 3
2. Serwis działa od dnia 01.06.2014 r. do odwołania.
3. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.


II. Zasady korzystania z serwisu:
1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Dzienniku na wydanie zwykłe (publikacja w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek bądź w sobotę) następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na numer 7955 z określonym prefiksem określonym w umowie z Organizatorem usługi wg wzoru:
nto(spacja)treść ogłoszenia
3. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Dzienniku na wydanie piątkowe następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na numer 91955 z określonym prefiksem określonym w umowie z Organizatorem usługi wg wzoru:
nto(spacja)treść ogłoszenia
4. Dostępne rubryki, w których można zamieszczać ogłoszenia, będą publikowane w ofertach handlowych na łamach Dziennika oraz na stronie internetowej Wydawnictwa. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia, gdy:
a. jego treści nie można przyporządkować do żadnej z podanych rubryk,
b. jego treść jest niezgodna z obowiązującym prawem , dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego albo gdy treść ogłoszenia jest sprzeczna z interesami Wydawcy,
c. podany w Ogłoszeniu nadesłanym przez Ogłoszeniodawcę prefiks jest błędny – niezgodny z formatem nto(spacja)treść ogłoszenia
5. Wysłanie Wiadomości SMS pod numery 7955 lub 91955 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad.
6. Z chwilą otrzymania przez Wydawcę SMS-a następuje zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Wydawnictwem o zamieszczenie ogłoszenia na łamach Dziennika.
7. Po otrzymaniu przez Wydawnictwo Wiadomości SMS, system wysyła Ogłoszeniodawcy zwrotne Wiadomości SMS:
a. " Dziękujemy za przesłanie ogłoszenia, poinformujemy Cię o jego statusie. Kod ogłoszenia to _k_.
oraz
b. " Ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu nto. Pozdrawiamy. Zespół Biura Ogłoszeń NTO” - po zatwierdzeniu ogłoszenia przez Wydawcę
lub
c. "Ogłoszenie zostało odrzucone – nie spełnia warunków określonych w regulaminie”, jeżeli Wydawca stwierdzi naruszenie niniejszego Regulaminu.
8. Pozytywnie zweryfikowane przez Wydawnictwo Ogłoszenie jest jednorazowo publikowane w Dzienniku w terminie do 7 dni od daty otrzymania Wiadomości SMS. Opublikowane Ogłoszenia (wszystkie lub wybrane) zamieszczane są równocześnie na stronie internetowej www.nto.pl i innych stronach, z właścicielami których Wydawnictwo ma podpisane umowy o współpracy w tym zakresie.
9. Cena za wysłanie Wiadomości SMS pod nr 7955 z treścią ogłoszenia wynosi dla wszystkich Ogłoszeniodawców 9,00 PLN +VAT 23% (brutto 11,07 zł). Cena pobierana jest przez operatora sieci komórkowej, do której należy numer telefonu, z którego wysłano Ogłoszenie.
10. Cena za wysłanie Wiadomości SMS pod nr 91955 z treścią ogłoszenia wynosi dla wszystkich Ogłoszeniodawców 19,00 PLN +VAT 23% (brutto 23,37 zł). Cena pobierana jest przez operatora sieci komórkowej, do której należy numer telefonu, z którego wysłano Ogłoszenie.
11. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszeń w rubryce Praca (praca w kraju, praca szukam), jeśli:
a. nasuwają przypuszczenie, że dotyczą ofert pracy agencji towarzyskich,
b. dotyczą ofert pracy za granicą,
c. treść nie precyzuje stanowiska i wymaganych kwalifikacji sugerując charakter
towarzyski (np. "zatrudnię panie…',atrakcyjna szuka pracy…”, "opiekunka szuka
pracy…”).
12. W razie odmowy publikacji ogłoszenia z powodów określonych w pkt. II ust. 4 oraz 11, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny SMS-a, o której mowa w pkt. II ust. 9 oraz 10.
13. Każdy podmiot, który prześle Wiadomość SMS, wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa SMS-ów z ofertami Biura Reklamy, zapowiedziami tekstów i działań promocyjnych Wydawcy.
14. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
15. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
16. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi,
b. nie przekazanie Wydawnictwu SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej lub Organizatora usługi,
c. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
d. korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawnictwa.


III. Reklamacje:
1. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie w terminie 3 dni od daty publikacji ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji pod adres: Pro Media Sp. z o.o, Biuro Reklamy, ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS-a, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji.
3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wydawnictwo zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu Dziennika po dacie uwzględnienia reklamacji.
5. Decyzja Wydawnictwa uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.


IV. Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Opolu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest ogólnodostępny w Biurze Reklamy Wydawnictwa w Opolu oraz na stronach internetowych www.nto.pl

Rubryki dostępne w usłudze Wyślij z "komórki" drobne do NTO:
Budownictwo
Handel i Biznes
Kupno
Motoryzacja osobowe
Motoryzacja użytkowe
Motoryzacja zabytkowe
Motoryzacja uszkodzone
Motoryzacja motocykle
Motoryzacja ciężarowe, dostawcze
Motoryzacja busy, autobusy
Motoryzacja przyczepy, naczepy
Motoryzacja inne sprzedam
Motoryzacja inne kupię
Motoryzacja części, wyposażenie
sprzedam
Motoryzacja części, wyposażenie kupię
Motoryzacja wypożyczalnie
Motoryzacja usługi
Motoryzacja inne
Nauka
Nieruchomości mieszkania - sprzedam
Nieruchomości mieszkania - kupię
Nieruchomości mieszkania - do wynajęcia
Nieruchomości mieszkania - wynajmę
Nieruchomości mieszkania - zamienię
Nieruchomości domy - sprzedam
Nieruchomości domy - kupię
Nieruchomości domy - do wynajęcia
Nieruchomości domy - wynajmę
Nieruchomości domy - zamienię
Nieruchomości lokale użytkowe - sprzedam
Nieruchomości lokale użytkowe - kupię
Nieruchomości lokale użytkowe - do wynajęcia
Nieruchomości lokale użytkowe - wynajmę
Nieruchomości lokale użytkowe - zamienię
Nieruchomości działki, grunty - sprzedam
Nieruchomości działki, grunty - kupię
Nieruchomości gospodarstwa
Nieruchomości garaże
Nieruchomości pośrednictwo
Nieruchomości inne
Praca zatrudnię w kraju
Praca szukam
Rolnicze
Sprzedaż
Taxi
Transport
Turystyka
Usługi
Zdrowie
Zwierzęta Rośliny Ogrody
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 77 44 32 500

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

nto jest częścią grupy Polska Press
Pro Media sp. z o.o. w Opolu zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.nto.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Pro Media i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Pro-Media Sp. z o.o. w Opolu. 2001-2015.