Działka siedliskowa a budowlana

  Działka siedliskowa a budowlana

  Oprac. Kaja

  Nowa Trybuna Opolska

  Nowa Trybuna Opolska

  Walentyna Kowalewska z Kędzierzyna-Koźla:
  - Proszę o wyjaśnienie pojęcia "działka siedliskowa". Czym różni się działka siedliskowa od działki budowlanej, jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia na budowę? Czy na działce budowlanej można postawić budynek gospodarczy bez pozwolenia na budowę?
  Anna Łochowska, Grupa Atlas:
  l Działka siedliskowa
  Zarówno w prawie budowlanym, jak i w innych aktach normatywnych nie ma ustawowej definicji "działki siedliskowej" czy też "siedliska".
  Przyjmuje się, że działką siedliskową jest działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego (uchwała SN z 15.12.1969 r. III CZP 12/69 OSNC 1970/3/39). O działce siedliskowej (pomimo niewymieniania tego terminu) mówi również między innymi przepis art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.). Wskazuje on, iż gruntami rolnymi są także grunty pod budynkami mieszkalnymi, wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod innymi budynkami i urządzeniami, służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.

  l Gospodarstwo rolne
  Jeśli chodzi natomiast o definicję gospodarstwa rolnego, znajduje się ona w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 553 tego kodeksu za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Należy jednak pamiętać, iż sama kwalifikacja gruntów jako gruntów rolnych nie jest wystarczającą przesłanką do uznania nieruchomości za gospodarstwo rolne i w konsekwencji możliwości wydzielenia z niego działki siedliskowej. Gospodarstwo to musi bowiem posiadać taki areał, który umożliwi prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie na zbyt (wyrok SN z 2.06.2000 r. II CKN 1067/98).

  l Budynki gospodarcze bez zezwolenia
  Odnośnie pozwolenia na budowę na terenie działki siedliskowej, art. 29 ust. 1 pkt. 1 prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wskazuje, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa następujących obiektów gospodarczych, związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
  b) płyt do składowania obornika
  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3
  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m
  e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.
  W sytuacji, gdy działka nie jest działką siedliskową (pyta pani o działkę budowlaną), nie zawsze wymagane jest pozwolenie na budowę obiektu gospodarczego. Art. 29 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego mówi, iż pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2.

  l Ważna powierzchnia
  Jeśli więc planowana budowa na działce budowlanej dotyczy budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 10 m2, to pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Budowa taka wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 prawa budowlanego). W przypadku, gdy na działce planowana jest budowa obiektu budowlanego niewymienionego w art. 29 prawa budowlanego, to inwestor będzie zmuszony do uzyskania pozwolenia na budowę, niezależnie od tego, czy budowa będzie prowadzona na działce siedliskowej czy budowlanej.

  Czytaj także

   Komentarze

   Forum tylko dla zalogowanych.

   Załóż konto / Zaloguj się

   Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Warto zobaczyć

   Wideo