Fundusz świadczeń socjalnych - na co pracodawca może wydać...

Fundusz świadczeń socjalnych - na co pracodawca może wydać pieniądze?

fot. sxc

Nowa Trybuna Opolska

Aktualizacja:

Nowa Trybuna Opolska

Fundusz świadczeń socjalnych - na co pracodawca może wydać pieniądze?
Fundusz świadczeń socjalnych - na co pracodawca może wydać pieniądze?

Pracodawca może wypłacić dopłatę do wypoczynku. ©fot. sxc

Pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być przeznaczone na dofinansowanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
W regulaminie ZFŚS twojego zakładu pracy sprawdzisz, na co przeznaczone może być dofinansowanie.

Na imprezy i koncerty
> dopłaty do biletów (karnetów) wstępu kupionych przez pracodawcę: do kina, teatru, koncertów, wystaw, imprez sportowych i rekreacyjnych;

> biletów na basen, do siłowni;
Dofinansowanie do biletów do teatru i na koncert, ma charakter pomocy rzeczowej, nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu.

> dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych i sportowo rekreacyjnych organizowanych przez pracodawcę: wycieczki jedno lub kilkudniowe, zabawy dla dzieci;

Wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wspólnego wyjazdu powinna być zróżnicowana, uzależniona od sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej, zdrowotnej osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

Jest to świadczenie pieniężne, stanowiące przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu.

Na wakacje krajowe i zagraniczne

Pracodawca może wypłacić dopłatę do wypoczynku.
W ustawie nie są określone konkretne formy wypoczynku, które mogą być dofinansowane z ZFŚS. mogą to być np. m. in.:

> wczasy - letnie lub zimowe;
> wypoczynek organizowany we własnym zakresie - "wczasy pod gruszą";
> wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży;

W regulaminie również powinno być dokładnie określone do jakiego wieku dzieci pracownika będą mogły korzystać z dofinansowania do wypoczynku. Zazwyczaj jest to wiek do lat 18, ale w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki może on być przedłużony do jej zakończenia, ale nie dłużej niż do 25 lat.

Regulamin powinien określać też w jaki sposób starać się o dofinansowanie.

Przykładowe warunki:
> wypoczynek powinien trwać co najmniej 11 dni roboczych;
> złożenie oświadczenia o średnich trzymiesięcznych dochodach przypadających na członka rodziny, przed rozpoczęciem wypoczynku;

Przepisy ustawy nie określają terminu, w którym pracodawca powinien przelać dopłatę na konto pracownika. To pracodawca w regulaminie powinien ustalić termin, kiedy dokona przelewu. Wielu pracodawców woli wypłacać pieniądze po zakończeniu urlopu.

Może również zdarzyć się tak, że pracodawca zażąda od ciebie udokumentowania kosztów poniesionych na wypoczynek na podstawie zapisu zamieszczonego w Regulaminie.

Zwrotna i bezzwrotna pożyczka mieszkaniowa

Jedną z form pomocy z ZFŚS jest pożyczka na cele mieszkaniowe. Zasady jej udzielania powinny być sprecyzowane w regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ma ona zazwyczaj formę zwrotną.

Podstawą uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe może być umowa cywilnoprawna zawarta między pracodawcą a pożyczkobiorcą - pracownikiem.

Dołącza się do niej oświadczenia dwóch żyrantów - pracowników zakładu pracy. W umowie wskazuje się kwotę, wysokość oprocentowania, ilość rat i termin od kiedy powinno rozpocząć się jej spłacanie. Otrzymując pożyczkę podpisujesz oświadczenie, w którym wyrażasz zgodę na potrącanie ze swojego wynagrodzenia za pracę (w tym z nagród, zasiłków chorobowych, premii) rat na spłatę zadłużenia.

Jeśli w zakładzie pracy pracują małżeństwa to zasady przydzielania pomocy na cele mieszkaniowe - będą uregulowane w Regulaminie.

Pomoc zwrotną można przeznaczyć na:
> remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego;
> przystosowanie mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego członka rodziny;
> zakup mieszkania i domu jednorodzinnego;
> pokrycie kosztów wykupu lokali na własność;

Pomoc bezzwrotną można przeznaczyć na:
> pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem mieszkania: zapłatę za czynsz, opłaty za światło, prąd, gaz, zakup opału;

Kiedy możesz zawiesić spłatę pożyczki

W razie zaistnienia zdarzenia losowego: pożar, włamanie i kradzież, zalanie mieszkania, możesz zwrócić się do pracodawcy o możliwość:

> zawieszenia spłaty pożyczki;
> częściowe lub całkowite umorzenie uzyskanej pomocy.

W razie śmierci pracownika pożyczka może również zostać umorzona.
Kwota, która została ci umorzona jest twoim przychodem i obciążona jest podatkiem dochodowym, nie są od niej potrącane składki na ubezpieczenia społeczne.

W regulaminie powinno być dokładnie zapisane w jakich sytuacjach pracownik może ubiegać się o pomoc zwrotną lub bezzwrotną.

Zwalniasz się - co z pożyczką?

Jeśli odchodzisz z pracy powinieneś sprawdzić w regulaminie jakie są zapisy dotyczące sposobu spłaty zadłużenia wobec pracodawcy. Zazwyczaj pracodawca wymaga natychmiastowej spłaty zadłużenia, a jeśli takiego zapisu brak, wówczas obowiązują cię dalej co miesięczne spłaty rat w wysokości ustalonej w umowie.

Egzekwowanie od żyrantów spłaty pożyczki za byłego pracownika, może nastąpić w momencie gdy ten zaprzestanie w ogóle spłacać pożyczkę mieszkaniową.

Jakich dokumentów wymaga pracodawca:
W określonych sytuacjach przed udzieleniem pomocy z ZFŚŚ pracodawca może wymagać od pracownika ubiegającego się o świadczenie, wiarygodnych dokumentów potwierdzających zaistnienie konkretnego zdarzenia, np. w przypadku:

> śmierć członka rodziny - kserokopii aktu zgonu;
> długotrwałej choroby - zaświadczenia od lekarza;
> indywidualnych zdarzeń losowych - zaświadczenia z odpowiedniego urzędu; oświadczenia świadka zdarzenia, kopii protokołu np. policyjnego;

Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie z ZFŚS jest informacja o dochodzie osiąganym przez pracownika zarówno w zakładzie pracy jak i poza nim oraz dochody pozostałych członków twojej rodziny. Uwaga, jeśli Regulamin nie stanowi inaczej to do dochodu są wliczane alimenty.

Niezbędne dokumenty jakie powinieneś dostarczyć pracodawcy ubiegając się o pomoc z ZFŚS powinny być szczegółowo określone w regulaminie. Dokumentami tymi mogą być m. in. oświadczenia dotyczące sytuacji materialnej twojej rodziny, a w przypadku, gdy pracodawca będzie miał wątpliwości co do złożonych przez ciebie oświadczeń ma prawo wezwać cię do udokumentowania w formie zaświadczeń - z urzędów potwierdzających zaistniałe zdarzenie.

Podatek i składki ZUS

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko świadczenia w niej wymienione są zwolnione z płacenia podatku dochodowego. Zwolnione są m.in.:

> zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby (pracownika lub członka jego najbliższej rodziny) lub śmierci do wysokości kwoty wolnej od podatku, określanej na dany rok podatkowy.

> świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń dla emerytów i rencistów byłych pracowników zakładu pracy również do wysokości kwoty określonej w ustawie na dany rok podatkowy(np.w 2008r. - 2280 zł - bez konieczności składania wniosków o te świadczenia.

> wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika sfinansowanych całkowicie z funduszu do wysokości kwoty z ustawy na dany rok podatkowy (np. w 2008 roku to kwota: 380 zł).

Od wszystkich świadczeń socjalnych nie potrąca się składek na ubezpieczenie społeczne.
Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa.

Czego pracodawca nie powinien finansować z ZFŚS?

Wszystkie dozwolone wydatki z ZFŚS są wymienione w ustawie o ZFŚS w art. 2 pkt.1, jeśli pracodawca chciałby przeznaczyć na "coś" pieniądze czego nie ma w ustawie należy przyjąć, że jest to niedozwolone np.

> zakup prezentów np. na Dzień Kobiet;
> zakup wieńców, wiązanek;
> dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników - na życie;
> szczepienia przeciwko grypie, badania lekarskie;
> dokształcanie pracowników;
> organizowanie imprez np. pożegnalnych dla odchodzących na emeryturę;
> dofinansowania dla pracowników dojazdów do pracy;

Jakie świadczenia przysługują ci po tym jak uległeś wypadkowi

Jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę i podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu i w wyniku wypadku w drodze do... i z... pracy stałeś się niezdolny do pracy masz prawo do:

> zasiłku chorobowego - 100%; pierwsze 33 dni to wynagrodzenie chorobowe - płacone przez pracodawcę a po 34 dniach zasiłek chorobowy z ZUS-u;
> świadczenia rehabilitacyjnego - po 182 dniach "na zasiłku";
> jeśli komisja z ZUS- u wyda orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy możesz starać się o rentę;

> Wypadek w pracy
Definicja wypadku w pracy : nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- jeśli wykonywałeś obowiązki w związku z poleceniem wydanym przez przełożonych;
- jeśli wykonywałeś czynności na rzecz pracodawcy nawet jeśli nie wydał ci bezpośredniego polecenia;
- jeśli byłeś do dyspozycji pracodawcy i przemieszczałeś się z siedziby firmy do miejsca wykonywania czynności zgodnie z zakresem obowiązków;

> Wypadek w czasie podróży służbowej
Jeśli uległeś wypadkowi w czasie podróży służbowej to taki wypadek nie jest wypadkiem w drodze do i z pracy… ale traktowany na równi z wypadkiem przy pracy.

> Jakie świadczenia przysługują ci po tym jak uległeś wypadkowi przy pracy:
- zasiłek chorobowy - 100%;
- świadczenie rehabilitacyjne - po 182 dniach "zasiłku chorobowego";
- zasiłek wyrównawczy;
- jednorazowe odszkodowanie;
- jeśli komisja z ZUS- u wyda orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy możesz starać się o rentę;
- renta rodzinna;
- dodatek pielęgnacyjny;
- pokrycie kosztów leczenia z zakresu: stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny - zgodnie z ustawą;

> Jednorazowe odszkodowanie
Jeśli wskutek wypadku przy pracy doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje ci jednorazowe odszkodowanie.
Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji zostaniesz wezwany do stawienia się przed komisję ZUS.

> Uszczerbek na zdrowiu - ustalenie uszczerbku na zdrowiu jest również konieczne jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem grupowym na życie w zakładzie pracy i będziesz starał się o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Wówczas wysokość świadczeń będzie zależna od uszczerbku jaki poniesiesz w wypadku zarówno w drodze do i z pracy jak i przy pracy.

- stały uszczerbek na zdrowiu - jeśli w czasie wypadku doznałeś urazu, który narusza sprawność, która nie rokuje poprawy;
- długotrwały uszczerbek na zdrowiu - jeśli w czasie wypadku doznałeś urazu, który narusza sprawność, która "będzie" trwać do 6 miesięcy i rokuje poprawę.

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Warto zobaczyć

Wideo