Renta rodzinna - komu, kiedy i w jakiej wysokości

Renta rodzinna - komu, kiedy i w jakiej wysokości

fot. sxc

Nowa Trybuna Opolska

Aktualizacja:

Nowa Trybuna Opolska

Do renty rodzinnej po spełnieniu warunków mają prawo osoby z każdego pokolenia.

Do renty rodzinnej po spełnieniu warunków mają prawo osoby z każdego pokolenia. ©fot. sxc

W razie nagłej śmierci bliskiej osoby takie świadczenie pomaga przetrwać osieroconym dzieciom lub osamotnionemu małżonkowi i innym krewnym. Starać się o nie należy w ZUS-ie.
Do renty rodzinnej po spełnieniu warunków mają prawo osoby z każdego pokolenia.

Do renty rodzinnej po spełnieniu warunków mają prawo osoby z każdego pokolenia. ©fot. sxc

Renta rodzinna przysługuje krewnym osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że zmarły był całkowicie niezdolny do pracy.
Renta rodzinna przysługuje także niektórym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że zmarły spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Uprawnieni do renty rodzinnej:

Dzieci

Do renty rodzinnej mają prawo dzieci własne zmarłego, dzieci jego małżonka, dzieci  przysposobione - do ukończenia 16. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli się uczą) oraz bez względu na wiek, gdy stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Uwaga!

Uwaga!


Wdowa, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej rocznej renty rodzinnej (od dnia śmierci męża) albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu, mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.Wnuki i rodzeństwo

Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach.

Jeśli natomiast rodzice żyją - prawo do renty przysługuje, gdy nie mogą zapewnić swym dzieciom utrzymania, albo gdy zmarły emeryt/rencista lub jego małżonek był opiekunem dzeici ustanowionym przez sąd.

Małżonkowie

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie/wdowcowi, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się - 18. roku życia.

Renta jest przyznawana także, gdy wychowywane dzeici są całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia powyższych warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej


Renta rodzinna wynosi:
- dla jednej osoby uprawnionej - 85 procent renty lub emerytury, która przysługiwałoby zmarłemu
- dla dwóch osób uprawnionych- 90 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
- dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.
Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej tzw. dodatek dla sierot zupełnych.Rodzice

Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób).

Starać się o rentę rodzinną?

Wniosek o rentę rodzinną zgłasza osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik.
W przypadku śmierci pracownika, pracodawca ma obowiązek poinformować rodzinę:
> o warunkach uzyskania renty rodzinnej, przygotować wniosek o rentę i złożyć go
> w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Gdzie się odwołać w razie odmowy?

Od decyzji ZUS można się odwołać za pośrednictwem oddziału ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w terminie miesiąca od doręczenia decyzji.

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Warto zobaczyć

Wideo