1. Nowa Trybuna Opolska
 2. Komunikaty
 3. Przetarg ustny nieograniczony
Wróć do listy komunikatów

Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Starym Tomyślu

Tabelka 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2017r. o godz. 900 w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu , ul. Poznańska 33, budynek B, pokój nr 11 /parter/.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest łączne spełnienie następujących wymogów:

 1. wpłacenie wadium do dnia 30 października 2017r. do godziny 2400 na rachunek Starostwa Powiatowego:

    PKO BP Oddział w Nowym Tomyślu 541020 4144 0000 6102 0007 2058. Za wadium wniesione w terminie uważa się uwidocznienie
    dokonanej wpłaty na wymienionym wyżej rachunku w dniu 30 października 2017r.

 1. przedłożenie komisji oświadczenia dotyczącego zapoznania się ze wskazaniami konserwatorskimi (pkt nr 1 uwag do ogłoszenia),
 2. przedłożenie komisji oświadczenia o zapoznaniu się z zawartymi umowami najmu (pkt nr 3 uwag do ogłoszenia).

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu odstąpi od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium uczestnika, który przetargu nie wygra zostanie zwrócone
po zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 – pokój nr 81, tel. 0 61 44 26 750 lub 747 oraz e-mail nieruchomosci@powiatnowotomyski.pl. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu pod adresami: www.powiatnowotomyski.pl i www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka „Zarząd Powiatu” a następnie „Zarząd Powiatu informuje”).

UWAGI:

 1. Działki nr: 355/11, 357/3 wchodzą w całości lub w części w skład parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 2011/A z dnia
  8 sierpnia 1985r. Na terenie działki nr 355/11 znajduje się dwór wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 1079/A z dnia 18 kwietnia 1970r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu wydał zgodę Nr 55/217 z dnia 26 stycznia 2017r.na sprzedaż działek objętych decyzjami o wpisie do rejestru zabytków i poinformował, że nabywca zabytku winien przestrzegać przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wskazań konserwatorskich wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 25.03.2014r. nr PO.WN.5173.1965.3.2014. Wskazania konserwatorskie będą dostępne do wglądu w siedzibie tut. Starostwa Powiatowego (pokój nr 81 lub 84) w godzinach urzędowania.

Przyszły nabywca zobowiązany będzie do złożenia, przed przetargiem, pisemnego oświadczenia na tę okoliczność.

 1. 50% obniżce z tytułu wpisania części nieruchomości do rejestru zabytków (art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami) podlega kwota wynosząca 49,13 % ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1 i 2 ustawy powołanej wyżej (to jest ceny uzyskanej w wyniku przetargu). Obniżka z tego tytułu dotyczy działek nr: 355/11 i 357/3 (część) w Starym Tomyślu.
 2. W budynku mieszkalno-dydaktycznym, stanowiącym zabytkowy dwór znajdują się dwa mieszkania w odniesieniu do których zawarte są umowy najmu
  z osobami fizycznymi na czas nieoznaczony; pierwotnie w/w umowy najmu zostały zawarte przez te osoby z Zespołem Szkół Rolniczych w Starym Tomyślu. Umowy najmu dostępne będą wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, pokój nr 84 lub 81.

Przyszły nabywca zobowiązany będzie do złożenia, przed przetargiem, pisemnego oświadczenia na tę okoliczność.

 1. Do opisanej nieruchomości stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2052 ze zm.).