Zatrudnienie ucznia lub studenta zwykle się opłaca, gdyż nie zawsze pracodawca musi odprowadzać za zatrudnionego studenta składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Z każdym rokiem rośnie liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Pracodawcy chętnie zawierają takie umowy m.in. z tego powodu, że nie są związani przepisami dotyczącymi udzielania urlopu wypoczynkowego, wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, wysokości minimalnego wynagrodzenia czy ochrony przed wypowiedzeniem umowy.

Zobacz: Są pieniądze na staże - tłumaczy opolski PUP

W przypadku zatrudnienia studentów do ukończenia 26 lat na podstawie umowy zlecenia jest dodatkowa zaleta - osoby te nie podlegają bowiem ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Dla zleceniodawcy nie ma znaczenia, czy dana osoba jest studentem studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych. W związku z tym zatrudniając studenta do ukończenia 26 lat na podstawie umowy zlecenia, nie zgłasza się go do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy pamiętać, że po ukończeniu 26 lat studenci podlegają ubezpieczeniom na zasadach ogólnych jak wszyscy zleceniobiorcy. Jeżeli jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zatrudniona osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu - jeżeli praca będzie wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dobrowolne - na wniosek zleceniobiorcy jest tylko ubezpieczenie chorobowe.

Wyjątkiem od zasady, że za studenta zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia do ukończenia przez niego 26 lat nie opłaca się składek, jest sytuacja, gdy studenta wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia łączy równocześnie ze zleceniodawcą umowa o pracę. W takiej sytuacji umowa zlecenia, w zakresie ubezpieczeń, jest traktowana jak umowa o pracę.

Zobacz: Inwestycja w pracownika przekłada się na jego zaangażowanie w życie firmy

Trzeba natomiast podkreślić, że na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia od umowy zlecenia nie ma wpływu fakt, że student w innym zakładzie pracy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Wynika to z tego, że w zakresie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy:

• zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,

• o dzieło,

• jeżeli umowy takie zostały zawarte z własnym pracodawcą lub praca na podstawie tych umów jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić na podstawie umowy cywilno-prawnej (np. zlecenia, o dzieło) własnego pracownika, który jest studentem, od wypłacanego mu przychodu będzie zobowiązany do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W niektórych przypadkach umowy o pracę nie można zastąpić umową cywilnoprawną.