Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej to jedna z organizacji wspierających biznes akademicki działający na Opolszczyźnie.

Dane teleadresowe: ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, tel.: (77) 40 00 435, fax: (77) 40 00 430, e-mail: aip@po.opole.pl, www.inkubator.po.opole.pl

Zobacz: Wspierają opolski biznes akademicki. Inkubatory przedsiębiorczości

Celami jego działania są: lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni, transfer wyników prac naukowych do gospodarki oraz wsparcie działalności gospodarczej środowiska akademickiego, innych pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami, komercjalizacja projektów inspirowanych rezultatami prac dyplomowych, doktorskich, działalnością kół naukowych i innych form aktywności studenckiej.

Cele te realizowane są w oparciu o trzy platformy tematyczne, w ramach których podejmowane są poszczególne działania:


  • Bank prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych oraz Bank propozycji tematów prac dyplomowych. Pierwsza baza zawiera opisy prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych studentów i pracowników Politechniki Opolskiej. Bank propozycji tematów prac dyplomowych - rejestruje propozycje tematów prac dyplomowych zgłaszane przez przedsiębiorców, organizacje, urzędy. Po weryfikacji propozycje są przesyłane do dziekana lub wyznaczonego koordynatora w danym wydziale, który przedstawia je potencjalnym promotorom i ich dyplomantom do naukowego opracowania.

  • Edukacja na Rzecz Przedsiębiorczości. W ramach tej Platformy AIP PO przewiduje realizację następujących projektów:

  • Opracowanie i wdrożenie do siatek wszystkich kierunków studiów kursu z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości innowacyjności (zakładanie firmy, biznes plan, pozyskanie środków, marketing, certyfikacja wyrobów itp.)

  • Kursy dla młodych przedsiębiorców. Dokształcanie zainteresowanych w formie zorganizowanej (kursy, studia, staże, praktyki dla dyplomantów, absolwentów i doktorantów) silnie motywowanych do prowadzenia działalności gospodarczej

  • Wydawanie informatorów o opolskiej przedsiębiorczości akademickiej (także w wersji elektronicznej) zapewniających dostęp do źródeł informacji na temat sposobu „poruszania” się w realiach gospodarczych, w sposób gwarantujący sukces finansowy.