Aby skorzystać z ulg podatkowych za 2009 r. trzeba jeszcze w tym roku zadbać o odpowiednie dokumenty, które potwierdzą prawo do odliczeń.

Rok 2009 zbliża się ku końcowi. Powoli trzeba się przygotować do rozliczenia PIT za 2009 rok. Przede wszystkim powinniśmy zebrać potrzebne dokumenty.

Zobacz: Wypełnij PIT bez błędu

Musimy je zgromadzić, ale nie trzeba ich dołączać do PIT. Należy je przechowywać na wypadek, gdyby fiskus chciał sprawdzić nasze zaznanie.

Wychowywanie dzieci

Przepisy przewidują, że na żądanie urzędu skarbowego podatnik może być zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia, oświadczeń lub innych dowodów stwierdzających dane niezbędne do odliczenia.

Dotyczy to przede wszystkim odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, a także zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Szczególnie ten ostatni dokument jest bardzo ważny, jeśli korzystamy z ulgi na pełnoletnie dzieci.

Darowizny

Jeżeli chcemy przekazać pieniądze na cele społecznie użyteczne, wówczas możemy dokonać darowizny.

Aby zagwarantować sobie prawo do odliczenia takiej darowizny, musimy zadbać o to, by mieć potwierdzenie, że pieniądze trafiły na konto obdarowanego. Dowodem będzie przekaz pocztowy lub bankowy dowód wpłaty.

Jeśli natomiast darowizna miała charakter niepieniężny, wówczas potrzebna jest umowa oraz oświadczenie obdarowanego, że darowiznę przyjął.

Zobacz: Państwo zarabia na naszej pracy coraz więcej

Dla przykładu podatniczka chce odliczyć od swojego dochodu darowiznę przekazaną na Kościół. Ofiarowała w tym celu 2 tys. zł. Aby taka darowizna pomniejszyła dochód w zeznaniu za 2009 roku, trzeba ją wpłacić na konto bankowe Kościoła.

Wpłaty należy dokonać przed końcem 2009 roku. Podstawą dokonania odliczenia od dochodu jest dowód wpłaty na konto bankowe.

Honorowi krwiodawcy

Jeżeli podatnik oddał honorowo krew w 2009 roku, musi postarać się o dokument, który potwierdzi wartość przekazanej darowizny w postaci krwi.

W stacji krwiodawstwa należy pobrać zaświadczenie o ilości oddanej krwi i osocza oraz oświadczenie stacji o przyjęciu krwi lub osocza. Za każdy litr oddanej krwi lub osocza podatnik może odliczyć od dochodu 130 zł.

Wydatki na sieć

Ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Istotnym warunkiem odliczenia wydatków na internet jest posiadanie faktury za wskazaniem danych osobowych i miejsca zamieszkania płatnika, który z dostępu do sieci korzysta.

Należy pamiętać, że fakturą jest tylko wystawiona faktura papierowa lub faktura elektroniczna spełniająca wymogi przepisów o VAT.

Wobec tego faktura udostępniona w internecie i wydrukowana przez podatnika samodzielnie nie będzie honorowana.

Niepełnosprawni

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Warto pamiętać, że aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej musi posiadać orzeczenie o niepełno sprawności. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:


  • orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekkiego, umiarkowanego, znacznego)

  • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo n orzeczenia o niepełnospraw ności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Nie trzeba w przypadku tej ulgi dokumentować wydatków na paliwo i innych kosztów utrzymania samochodu. Jednak należy udowodnić, że samochód jest naszą własnością lub współwłasnością. Musimy także posiadać dokument, że zostaliśmy na te zabiegi skierowani oraz, że z zabiegów takich korzystamy.

Lekarstwa

Kolejną ulgą, która wymaga odpowiedniej dokumentacji jest ulga na leki, przysługująca w ramach odliczeń rehabilitacyjnych. Aby z tej ulgi skorzystać w granicach limitu, musimy posiadać dokument potwierdzający zakup leków. Ponadto trzeba udowodnić, że leki te przepisał nam lekarz specjalista. Ponadto lek ten musi być stosowany przez dłuższy czas.

Podatnicy mogą uwzględnić wydatki na leki w rocznym zeznaniu podatkowym, odliczając je od dochodu.

Leki odlicza się od dochodu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Oczywiście pod warunkiem, że lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Wobec tego, jeżeli podatnik wydaje na leki 400 zł w miesiącu to od dochodu odliczy 300 zł za każdy miesiąc. Za cały rok da to sumę 3,6 tys. zł.