Aby skorzystać z darmowej opieki medycznej, pracownik powinien mieć ze sobą druk ZUS RMUA. Niektórym placówkom to jednak nie wystarcza.

Legitymacje ubezpieczeniowe odeszły do lamusa. Od stycznia ub.r. ZUS już ich nie wystawia. Jednak ci, którzy mają jeszcze stare mogą się nimi posługiwać, pod warunkiem, że zakład pracy przybije pieczątkę i poświadczy, że są ubezpieczeni. Takie potwierdzenie wystarcza na miesiąc.

Zobacz: Do końca roku znikną legitymacje ubezpieczeniowe

Pracownicy, którzy ich nie mają, powinni okazać w placówce medycznej druk ZUS RMUA.

Znajdują się na nim dane osoby ubezpieczonej i płatnika składek oraz tytuł ubezpieczenia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) i wyliczenie składek na ubezpieczenia: emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz zdrowotne.

Szkopuł w tym, że pracodawca wystawia pracownikowi taki druk po 15 dniu następnego miesiąca, w którym opłacił za niego składki. Większość placówek medycznych honoruje ten dokument, ale niektóre wymagają dodatkowych potwierdzeń. Przekonał się o tym pan Piotr z Opola, od którego zażądano zaświadczenia z zakładu pracy.

PORADNIK

Potwierdzenie ubezpieczenia pracownika


 • Potrzebny jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny raport miesięczny ZUS RMUA, który wydaje co miesiąc pracodawca (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni).

 • Możemy także okazać zaświadczenie z zakładu pracy. Powinno zawierać informacje, że dana osoba została zgłoszona do ubezpieczenia a aktualna składka została opłacona.

Gdy nie jesteś pracownikiem


 • Osoba przebywająca na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego powinna przedstawić zaświadczenie z ZUS o wypłacie zasiłku. W tym przypadku prawo do świadczeń ma się do ostatniego dnia zwolnienia.

 • Osoby prowadzące własną firmę - druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie lub legitymacja z aktualnym wpisem i pieczątką KRUS (lub dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).

 • Osoby bezrobotne - aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia.

 • Emeryci i renciści - legitymacja emeryta lub rencisty.

Zobacz: Jakich dokumentów wymaga ZUS od osób starających się o emeryturę?

Jak długo ważne są te dokumenty?

Przez 30 dni od:


 • daty wystawienia zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,

 • daty poświadczenia np. legitymacja ubezpieczeniowa,

 • daty opłacenia składki - ZUS RMUA (ale na drukach, które otrzymujemy od pracodawcy tej daty nie ma i to rodzi wątpliwości placówek medycznych), dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 • daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty.

Uwaga! Są wyjątki. Legitymacja emeryta ważna jest bezterminowo, a zaświadczenie z urzędu pracy - do końca terminu ważności.

Ważne


 • W przypadku nagłego przypadku brak jakiegokolwiek dokumentu, który potwierdza prawo do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej, nie może być powodem, dla którego odmówiona zostanie komuś pomoc medyczna!

 • Prawo do darmowej opieki zdrowotnej zazwyczaj wygasa po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to m.in. rozwiązania umowy o pracę czy osób bezrobotnych.