Masz niepełnosprawne dziecko? Musiałeś zrezygnować z pracy? Sprawdź, o jakie wsparcie możesz się ubiegać i ile ci się należy. Uwaga! To nie tylko pomoc dla najuboższych.

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem wymaga wiele czasu. Nierzadko rodzice z tego powodu muszą zrezygnować z kariery zawodowej. W takich gospodarstwach domowych często okazuje się, że zaczyna brakować pieniędzy i to nie na luksusy, ale na leki, środki pielęgnacyjne itp.

Zobacz: Kindergeld. Komu należy się niemiecki zasiłek rodzinny?

Rodzice czy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci nie są jednak pozbawieni pomocy państwa. Mogą ubiegać się m.in. o świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne.

Uwaga! To nie jest tylko pomoc dla najuboższych. Od 1 stycznia tego roku zlikwidowano kryterium dochodowe.

Co to oznacza w praktyce? Pieniądze należą się wszystkim, niezależnie od tego, jaki dochód przypada na jednego członka rodziny.

Ważne. Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Państwo zapewnia również dodatkową pomoc dla najuboższych.

Świadczenie pielęgnacyjne

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł miesięcznie. To właśnie jedna z form pomocy państwa, przy której nie są brane pod uwagę kryteria zarobkowe.

Ważne. Wszystkie kwoty w poradniku, to netto.

Komu przysługuje takie świadczenie? Pieniądze należą się osobom, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub zmuszone są zrezygnować z niego, bo opiekują się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, ponieważ wymaga ono stałej lub długotrwałej opieki.

Na taką pomoc liczyć też mogą opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, których pociecha wymaga pomocy innej osoby. Dzieci, których możliwość samodzielnej egzystencji jest ograniczona i potrzebują na co dzień opiekuna przy leczeniu, rehabilitacji i edukacji.

O to wsparcie finansowe ubiegać się również mogą rodzice, których dzieci mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pod lupą. Kto może starać się o świadczenie pielęgnacyjne?


  • matka lub ojciec,

  • inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,

  • faktyczny opiekun dziecka, czyli osoba, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Uwaga. Świadczenie pielęgnacyjne pobierać może również osoba, która nie jest z dzieckiem spokrewniona w pierwszym stopniu, a na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

Ważne. Jest jeden warunek

Taką zgodę otrzymuje się jedynie, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu lub gdy osoba ta nie jest w stanie opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. 

Mimo iż od tego roku świadczenia pielęgnacyjne nie są uzależnione od miesięcznych dochodów, nie należą się wszystkim.

Kto nie może się o nie starać? Świadczenie pielęgnacyjne nie należy się osobie, która sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, a ma już ustalone prawo do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

O tę pomoc nie mogą się również starać osoby, których niepełnosprawne dorosłe dziecko wstąpiło w związek małżeński lub jeśli umieszczone zostało w rodzinie zastępczej.

Ważne. Tutaj pod uwagę nie bierze się rodziny zastępczej, która jest spokrewniona z dzieckiem, a na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

Pomoc nie należy się również, gdy dziecko trafiło do placówki, w której korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż pięć dni w tygodniu.

Uwaga. W tym przypadku nie chodzi o zakłady opieki zdrowotnej, czyli tzw. ZOZ-y, gdzie dziecko się leczy!

Świadczenie pielęgnacyjne nie należy się również wtedy, gdy osoba, opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko lub ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje również, jeśli członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem.

Uwaga. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.

Należną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Czytaj dalej: Zasiłek pielęgnacyjny

Czytaj dalej: Zasiłek rodzinny

Liczby

Na takie wsparcie finansowe miesięcznie mogą liczyć opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy musieli zrezygnować z pracy.

Bez względu na osiągane dochody:


  • 520zł - świadczenie pielęgnacyjne

  • 153 zł - zasiłek pielęgnacyjny.

Jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł, można starać się również o zasiłek rodzinny. Wynosi on miesięcznie:


  • 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

  • 91 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,

  • 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Korzystałam z materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej